Treballo com a professora col·laboradora d’escriptura acadèmica i professional a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Proporciono feedback extens i personalitzat a l’alumnat perquè desenvolupi les seves habilitats d’escriptura al llarg de cada semestre, a través de la pràctica i l’autoreflexió.

Prèviament, treballava com a consultora d’escriptura a la Universitat de Texas a El Paso. Guiava sessions individuals i en grup, tant presencials com online, i assistia a l’alumnat amb qualsevol necessitat d’escriptura en qualsevol part del procés d’escriptura. També vaig impartir un taller sobre el treball amb escriptors/es multilingües. A UTEP, em vaig formar en Teoria de la Composició i Pedagogia.

Ofereixo classes individuals presencials o virtuals, enfocades en escriptura creativa, crítica i/o professional. Les classes també es poden centrar en aprendre anglès, castellà i/o català. Així mateix, es poden organitzar classes grupals. Si t’interessa, sisplau envia un correu a laiasm@outlook.com, perquè puguem discutir les teves necessitats i objectius i trobar el que et funcionarà millor.

Ensenyar no és transferir coneixement, sinó crear les possibilitats per a la seva pròpia producció o construcció. (Paulo Freire)

I work as an adjunct instructor of academic and professional writing at the Open University of Catalonia, which is a pioneering online university. I provide extensive and personalised feedback to students, who gradually build their writing skills and get to know themselves better as writers over the course of each semester.

Previously, I worked as a bilingual writing consultant at the University of Texas at El Paso. I guided one-to-one and group sessions, both in person and online, and assisted students with any writing needs at any stage of the writing process. I also delivered a workshop to undergraduate consultants on working with multilingual writers. At UTEP, I studied Composition Theory & Pedagogy.

I offer one-to-one teaching in person or online, which can focus on creative, critical and/or professional writing. The classes can also focus on learning English, Spanish and/or Catalan. Group classes can be arranged as well. If you are interested, please send an email to laiasm@outlook.com, so that we can discuss your needs and goals and find what will work best for you.

To teach is not to transfer knowledge but to create the possibilities for the production or construction of knowledge. (Paulo Freire)

Trabajo como profesora colaboradora de escritura académica y profesional en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Proporciono feedback extenso y personalizado al alumnado para que desarrolle sus habilidades de escritura a lo largo de cada semestre, a través de la práctica y la autorreflexión.

Previamente, trabajaba como consultora de escritura en la Universidad de Texas en El Paso. Guiaba sesiones individuales y en grupo, tanto presenciales como online, y asistía al alumnado con cualquier necesidad de escritura en cualquier parte del proceso de escritura. También impartí un taller sobre el trabajo con escritores/as multilingües. En UTEP, me formé en Teoría de la Composición y Pedagogía.

Ofrezco clases individuales presenciales o online, enfocadas en escritura creativa, crítica y/o profesional. Las clases también se pueden centrar en aprender inglés, español y/o catalán. Asimismo, se pueden organizar clases grupales. Si te interesa, por favor envía un correo a laiasm@outlook.com, para que podamos discutir tus necesidades y objetivos y encontrar así lo que te funcionará mejor.

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. (Paulo Freire)